INSPECTIA MUNCII - Comunicat privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 991 din 08 decembrie 2016 a Ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 2663/2016 privind procedura de transmitere a datelor in registrul public.

 

 

VERSIUNEA NOUĂ A APLICAŢIEI REVISAL

CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 500/2011 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
CE CUPRINDE ACTUALIZĂRI ALE CODURILOR COR PÂNĂ LA DATA DE 05.11.2015, PRECUM ŞI O SERIE DE MODIFICĂRI DESCRISE MAI JOS

        Începând cu data de 25 noiembrie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicaţiei REVISAL pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

        Versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau nu există nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor     
        instala mai întâi versiunea 6.0.5, după care vor putea instala versiunea 6.0.6.

Revisal 6.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10) 
- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)
-
Răspunsuri la situații frecvente ce pot apărea în timpul utilizării aplicației Revisal, sau a portalului online ReGES

 

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal 6.0.5 cuprinde:

- Actualizarea nomenclatorului COR
Funcţiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind nomenclatorul COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul Ordinului de modificare şi completare a Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (OMMFPSPV) nr. 2196/05.11.2015. Începând cu versiunea curentă, funcţiile/ocupaţiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS nr. 1832/08.08.2011, cât şi ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare şi completare a COR nr. 177/07.02.2012, 150/25.01.2013, 2176/14.10.2013, 190/14.02.2014, 433/20.03.2014, 1419/16.07.2014, 123/29.01.2015, 747/25.03.2015, 2196/05.11.2015 până la 1 iulie 2016. Ulterior acestei date, doar COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul OMMFPSPV nr. 2196/05.11.2015 va fi acceptat pentru transmiterea registrului de salariaţi.

- Actualizarea nomenclatorului SIRUTA
Localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor vor putea fi transmise folosind nomenclatorul SIRUTA, actualizat la nivel de final an 2015.
Începând cu versiunea curentă, localităţile corespunzătoare adresei angajatorului şi salariaţilor vor putea fi transmise folosind atât nomenclatorul SIRUTA în versiunea actualizată la nivelul Legii 86/2010, cât şi pe cel adus la zi conform legislaţiei SIRUTA, cu ultima modificare introdusă prin Legea 214/2012 şi actualizat la nivel de final an 2015, corespunzător postării pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (INS) a clasificării SIRUTA – versiunea SIRUTA_AN_2015.

- Introducerea posibilităţii de a înregistra un salariat apatrid
Începând cu versiunea curentă, vor putea fi înregistraţi salariaţi apatrizi. Un salariat apatrid poate să fie înregistrat cu drept de şedere în UE sau fără drept de şedere în UE. Pentru un salariat apatrid fără drept de şedere în UE trebuie înregistrate şi detaliile aferente unui salariat cu cetăţenie non UE.

- Cetăţenia unui salariat se va înregistra la nivel de ţară de apartenenţă
Începând cu versiunea curentă, cetăţenia unui salariat se va selecta direct la nivel de ţară de apartenenţă, asocierea categoriei (România, UE sau non-UE) făcându-se pe baza informaţiei privind ţara.  Astfel, la completarea cetăţeniei salariatului, se va prezenta pentru selectare întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.

- Un salariat român se va putea înregistra şi cu act de identitate: alt tip de act identitate românesc
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care lucrează pentru un angajator român fără a avea un domiciliu pe teritoriul României, a fost adăugat ca element de identificare alt tip de act identitate românesc.

- Pentru un salariat, trebuie precizată ţara de domiciliu / reşedinţă
Începând cu versiunea curentă, trebuie precizata tara de domiciliu / reşedinţă a salariatului. Pentru selectarea tarii de domiciliu / reşedinţă, se va prezenta întregul nomenclator de naţionalităţi, cu valoarea "România" preselectată.

- Radiere salariat
Începand cu versiunea curentă, un salariat se poate radia. Radierea reprezintă ştergerea logică a unui salariat înregistrat eronat pentru un angajator. Un salariat se poate radia: dacă nu are înregistrat niciun contract sau dacă toate contractele sale au fost în prealabil radiate.

- Radiere contract
Începând cu versiunea curentă, un contract se poate radia. Radierea reprezintă ştergerea logică a unui contract înregistrat eronat pentru un salariat. Un contract se poate radia indiferent de starea în care se află.

- Nomenclator temeiuri de suspendare
Nomenclatorul temeiuri de suspendare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri).

        Notă: sunt reintegrate temeiurile „Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani” (Codul muncii art. 51 al. 1 lit. b)) şi „Pe durata detaşării” (Codul muncii art. 52 al. 1 lit. d)),  care fuseseră eliminate din Revisal v6.0.4

- Nomenclator temeiuri de încetare
Nomenclatorul temeiuri de încetare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri, invalidare temei pentru actualizare încetare).

- Prelungire detaşare
Introducere funcţionalitate, pentru a permite prelungirea detaşării, după perioada iniţială de cel mult un an, cu câte 6 luni.

- Corecţie reactivare
Introducere funcţionalitate de corectare reactivare.

- Transfer contracte
Integrarea funcţionalităţii de transfer de întreprindere în condiţiile Legii nr. 67/2006.

- Schimbare loc de muncă
Schimbare loc de muncă la o altă entitate a angajatorului, cu o identitate fiscală diferită.

- Schimbare gestiune registru
Schimbarea unei entităţi a unei organizaţii care gestionează datele de registru privind unul sau mai multe contracte cu o altă entitate a aceleiaşi organizaţii.

        Noua versiune a aplicaţiei Revisal răspunde numeroaselor solicitări venite din partea angajatorilor cu privire la greutăţile întâmpinate în transmiterea registrului ca urmare a eliminării temeiului de suspendare „concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în  vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani”, Codul muncii art. 51 alin. 1 lit. b) din Revisal v6.0.4, înlocuită de versiunea  curentă, 6.0.5 .

        Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal 6.0.5 se poate instala direct peste aplicaţia v5.0.8 sau v6.0.4, fără a necesita alte menevre premergătoare, cu excepţia salvării bazei de date, care este recomandată în astfel de situaţii.

Specificaţiile tehnice ale registrului conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare

        Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor aferente versiunii 6.0.5 a sistemului. Specificaţiile tehnice se adresează cu precădere angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum şi regulile de completare aferente fiecărui element:

specificaţii tehnice versiune revizuită (25.11.2016) (format .pdf - Portable Document Format)
reguli de completare versiune revizuită (09.12.2016) (arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

        Atenţie! Începând cu data de 29 aprilie 2016, pentru depunerea registrului ce conţine salariaţi cu cetăţenia uneia dintre ţările: Croaţia, Elveţia, Islanda, Lichtenstein sau Norvegia, este necesară instalarea versiunii 6.0.5 a aplicaţiei Revisal sau actualizarea aplicaţiei proprii de gestiune a salariaţilor conform specificaţiilor tehnice revizuite la data 26.04.2016:

        Până la conformarea integrală cu specificaţiile tehnice revizuite la data 26.04.2016, angajatorii care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaților şi care, în registrul pe care îl generează, au înregistrate situaţii de tipul celei de mai sus, vor aplica, în versiunea actuală a soluţiei proprii, una dintre următoarele soluţii:

        1.     eliminarea manuală, temporară, din fişierul .xml generat din aplicaţia proprie de evidenţă a structurii <Salariat> pentru salariaţii care au completată la cetăţenie una dintre ţările de mai sus; ulterior recomandăm validarea xml-ului utilizând aplicaţia Revisal versiunea 5.0.8 şi depunerea acestuia în sistemul ReGES, online sau la sediul inspectoratului teritorial de muncă în raza de activitate a căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care pentru salariaţi având cetăţenia uneia dintre ţările enumerate mai sus sunt necesare modificări, se aplică varianta prezentată la punctul (2.) ;

        2.     instalarea versiunii 6.0.5 a aplicaţiei Revisal şi introducerea manuală a salariaţilor şi contractelor de muncă ale acestora pentru care există modificări. Introducerea acestora este necesar să fie realizată utilizând cu stricteţe aceiaşi identificatori pentru salariat (CNP), şi contract (număr şi dată contract) ca cei depuşi anterior în sistem. Ulterior efectuării modificărilor asupra contractelor de muncă, este necesar să se genereze registrul pentru transmiterea acestuia online sau la sediul inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia angajatorul îşi are sediul.

Pentru suport tehnic şi sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie adresa de e-mail: suportregistru@inspectiamuncii.ro